Obec Rudinka má polohu mimo hlavného dopravného ťahu cez Kysuce. Katastrálne územie obce sa rozprestiera na pravom brehu rieky Kysuca a susedí s katastrami obce Rudina, mesta Kysucké Nové Mesto a územím okresu Žilina. Do katastra obce zasahuje štátna prírodná rezervácia Rochovica.

Rudinka svojou rozlohou 314 hektárov a počtom 388 obyvateľov (k 31.12.2016) je najmenšou obcou regiónu. Hustota obyvateľov obce je v súčasnosti viac ako 122,29 obyvateľov/km2, čo je hlboko pod priemerom okresu, avšak nad priemerom kraja. Z pohľadu národnostného zloženia sa obyvatelia väčšinovo hlásia k slovenskej národnosti.

Nachádza sa na južnom okraji Kysuckej kotliny, bezprostredne pred Kysuckou bránou, ktorá oddeľuje Žilinskú a Kysuckú kotlinu. Východnú pahorkatinnú časť chotára vyúsťujúcu do doliny Kysuce, tvoria druhohorné horniny, západnú vrchovinu s výrazným bradlom Rochovica, treťohorný flyš.

Obci dominuje vrch Rochovica, ktorý je okrajovou lokalitou teplomilných spoločenstiev rastlín a živočíchov, na druhom brehu rieky Kysuce vrch Brodnianka. Obidve boli vyhlásené za prírodné rezervácie. Kysuckú bránu tvorí zúžený úsek Kysuckej doliny v jej dolnej časti s charakterom tiesňavy. Vytvorila ju Kysuca zarezaním sa do rozsiahlej vápencovej kryhy bradlového pásma. Kysucká brána je prirodzeným, estetický pôsobivým vchodom na Kysuce z južnej strany spolu s korytom rieky Kysuca.