Pozývam Vás dňa 17. 12. 2019 (t. j. v utorok) o 18.00 hodine  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční   v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke.

PROGRAM 

  1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022

3. Úprava rozpočtu na rok 2019, rozpočet na roky 2020 – 2022

4.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 

5.  Schválenie trojročnej doby obstarávania Územného plánu obce Rudinka

6.   Diskusia

 7.  Záver

S pozdravom

                                                                                         Ing. Viliam Michel                                                                                                         starosta obce