PO Z V Á N K A

     Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok)  o 18.00 hodine  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční   v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke.

PROGRAM  :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3. Informácie  zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra  obcí

4.  Schválenie jednorazového príspevku 2 000,-  Eur Združeniu obcí „Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín“  za účelom spracovania projektovej dokumentácie cyklotrasy.

5.   Diskusia

6.  Záver

S pozdravom

                                                                                         Ing. Viliam Michel

                                                                                                        starosta obce