Pozývam Vás dňa 27.11 . 2019 (t. j. v stredu  ) o 18.00 hodine na    zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční   v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke.

PROGRAM  :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
  3. Územný plán obce  – prieskumy a rozbory
  4. Dodatok č. 2 k VZN obce k dani z nehnuteľnosti
  5. Správa audítora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva

k 31. 12. 2018

  1. Zmluva s firmou  Lightnet s. r. o. – nájom stĺpov obecného  rozhlasu
  2. Prerokovanie možnosti podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Environmentálny fond   
  3. Použitie rezervného fondu
  4. Diskusia
  5. Záver

S pozdravom

                        Ing. Viliam Michel

                                                                                               starosta obce