Vážení občania, pozývame Vás dňa 08.03 . 2019 (t. j. v piatok) o 18.00 hodine na prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke.

PROGRAM :

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Odsúhlasenie projektov pre zapojenie sa do výziev na čerpanie fondov EU v roku 2019
4. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2018 v obci Rudinka
5. Schválenie výšky príspevku obce Rudinka na učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Rudinka
6. Kúpa služobného motorového vozidla pre obec
7. Prerokovanie žiadosti pána Dupkalu k zmene územného plánu na parc. č. 667/1,668/1
8. Diskusia
9. Prijatie uznesení
10. Záver

 


S pozdravom
Ing. Viliam Michel
starosta obce