369/1990 Zb.

ZÁKON Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení


§ 1
Základné ustanovenie

(1) Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 1) Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. 1a)

(3) Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

úplne znenie zákona 369/1990 Zb.


Aktuálnym starostom obce Rudinka je: Ing. Viliam Michel

Aktuálne zloženie zastupiteľstva nájdete na nasledovnom odkaze: … zastupiteľstvo

Aktuálne zloženie jednotlivých komisií nájdete na nasledovnom odkaze: … zloženie komisií