1 87646b7203 49aad617e7

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. … zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie

Aktuálne zloženie zastupiteľstva

  • Mgr. Vladimír Filip127 hlasovnezávislý kandidát
  • Lukáš Zapletal109 hlasov –  nezávislý kandidát
  • Karol Burger106 hlasovSPOLU
  • Ing. Slávka Koptáková102 hlasovnezávislý kandidát
  • Zuzana Halúsková – 78 hlasovnezávislý kandidát
Obecné zastupiteľstvo 2018 - 2022